Административните актове засягат пряко правата и интересите на гражданите, а характерът им на властническо волеизявление ограничава възможността за участие при формулирането на тяхното съдържание, преди актът да бъде издаден.

Затова правната възможност за обжалване на административен акт е изключително значим способ в ръцете на граждани и организации, които имат правен интерес и чиито правни сфери търпят изменение, вследствие влизане на акта в сила.

Адвокатска кантора „Дотова & Божинова“ се занимава и със съдействие в областта на административното право и процес, предмет на които са и въпросите относно обжалване на административни актове на властнически органи.

Административни актове са например различните лицензии и разрешения, които следва да се издадат от държавен или общински орган за извършване на конкретни действия или упражняване на дейност от граждани или организации. Наказателните постановления, издадени от органите на реда по прилагане на Закона за движението по пътищата, също по своето естество представляват административни актове.

Правни услуги във връзка с обжалване на административни актове

Административните актове са общо 3 вида: подзаконови, общи и административни. Нашата кантора се занимава основно с обжалване на индивидуални и общи административни актове.

Те могат да бъдат оспорени както по административен, така и по съдебен ред, като и в двата случая предлагаме необходимото правно съдействие. Оспорването по административен ред се извършва пред по-горния контролен административен орган. По съдебен – пред родово и местно компетентния съд. При административно оспорване жалбата се подава чрез административния орган, който е издал акта, а при съдебно – директно пред компетентния съд.

По административен ред властническият акт може да се оспори както относно целесъобразността, така и относно законосъобразността му. Съдът обаче има правомощието да разглежда само обжалвания относно законосъобразността на административните актове.

Кантората ни може да ви предложи както първоначална експертна консултация, подготовка на необходимите документи и жалби, така и последваща помощ чрез представителство пред съда.

Особености при обжалване на административни актове

Някои актове не подлежат на обжалване, а други, преди да бъдат обжалвани пред съда, е напълно задължително да са били атакувани пред контролния административен орган, за да бъде допуснато съдебното разглеждане на спора. Така е например при ревизионните актове.

Основанията за обжалване на индивидуален административен акт по съдебен ред са изчерпателно изброени в закона и само при наличие на посочена в АПК хипотеза жалбата може да бъде уважена. Тя трябва да бъде подадена в 14-дневен срок от съобщаването на акта.

Обжалване на акт за установяване на административно нарушение не е допустимо. Издаването му е част от процедурата за ангажиране на административнонаказателната отговорност на нарушителя, завършваща с издаване на наказателно постановление. Именно то е административният акт, който подлежи на обжалване в случая.

Когато сте оспорили наказателно постановление пред съда, но не сте доволни от неговото решение, може да пристъпите към атакуване на съдебното решение. Тук се осъществява обжалване на решение на районен съд пред административен съд, в който случай адвокатската помощ е от критична необходимост.

Може да се свържете с нас и при възникване на други въпроси, свързани с обжалване на административни актове пред контролния административен орган или пред съда.

В рамките на консултацията ще ви информираме какви са възможностите за защита на интереса ви, какви срокове следва да бъдат спазени и ще предложим помощ за изготвяне на цялостна жалба, която отразява напълно вашите искания и се позовава на релевантните обстоятелства.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon