Дела за отмяна на решение на общо събрание на дружество

В редица търговски дружества общото събрание се явява върховен решаващ орган, чиито решения естествено могат да засегнат правата и интересите на съдружниците, съответно акционерите. Затова и в общата част на Търговския закон е предвиден иск за защита срещу незаконосъобразни решения на ОС, който е приложим по отношение на всички дружества, притежаващи такава структура.

В тази връзка, средството за защита на членовете на търговски дружества чрез иск срещу решение на ОС е конкретно приложимо в рамките на дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и капиталови дружества с акции. Допустимо е и използването на иска за отмяна на решение на общо събрание на облигационерите от облигационер, по изключение по силата на чл. 214, ал. 5 от ТЗ.

В SofLaw.bg осигуряваме надеждно адвокатско съдействие по казуси, свързани с прието незаконосъобразно решение на общото събрание, както и представителство по дела за отмяна на съответното порочно решение. Може да доверите случая на нас, независимо дали сте засегнат съдружник или желаете да защитите взетото решение.

Кога може да се иска отмяна на решение на общото събрание

Отмяната се търси по исков ред, чрез подаване на искова молба пред компетентния окръжен съд по седалище на дружеството ответник, срещу което се предявява искът.

Правото на иск произтича от разпоредбата на чл. 74 от ТЗ, която се прилага единствено срещу незаконосъобразни решения на общото събрание, за разлика от чл. 71, който осигурява защита срещу нарушаване на правото на членство като цяло и отделни членствени права от който и да е друг орган на дружеството.

На атакуване по този ред подлежат всички решения на общото събрание на дружеството, с изключение на решението за преобразуване на търговското дружество, съгласно разпоредбата на чл. 263о, ал. 6 от ТЗ, която изрично изключва приложението на иска по чл. 74 ТЗ.

Необходимо е да е налице порочно решение на общото събрание, което е взето в условие на процесуална или материална незаконосъобразност. На проверка от съда не подлежи целесъобразността на атакуваното решение. Решението е порочно, когато е прието в противовес на императивни разпоредби на закона, учредителния договор или устава на фирмата.

Процесуална незаконосъобразност би била налице, например, при неспазване на законовите изисквания за кворум и мнозинство по чл. 137, ал. 3 от ТЗ.

Пример за материална незаконосъобразност е приемане на решение, нарушаващо разпоредбата на чл. 220, ал. 1, забраняваща представляването на акционер от член на ръководния орган.

Право на иск за отмяна на решение на общото събрание на дружество

Искането за отмяна може да бъде подадено от всеки един от съдружниците, съответно акционерите. Важно е лицето да е имало това качество към момента на вземане на решението на общото събрание, чиято отмяна се иска.

Свържете се с нас за повече информация относно правно съдействие по търговско право и конкретно за легитимния интерес за предявяване на иска и оказване на съдействие чрез представителство по делото за отмяна на решението на общото събрание.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon