Медицинско право

Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ работи в областта, свързана с предоставянето и получаването на медицински услуги и регистрацията на лечебни заведения.

Екипът ни извършва консултации и правно обслужване на медицински и немедицински специалисти, лечебни заведения, пациенти и други лица в областта.

Адвокат по медицинско право в София

Всеки от Вас следва да знае, че опазване здравето на гражданите като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие е национален приоритет и се гарантира от държавата чрез прилагане на изброените в Закона за здравето принципи.

Предоставяните медицински услуги се ръководят от редица общи и специални разпоредби на закони и подзаконови нормативни актове, които само добрият адвокат в областта познава добре и може да съобрази с оглед конкретиката на отделния казус.

Като заложено правило в закона е, че медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по опазване и укрепване здравето на гражданите, ръководейки се от правни принципи и правила.

Както при другите предоставяни услуга с участието на човешка ръка и разум, така и в здравеопазването е възможно да настъпи отклонение от правилата, обуславящо нарушение правата на пациента. В тази връзка, следва да знаете, че “пациент” е всяко лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ, за което давате Вашето информирано съгласие, освен в случаите, посочени със закон.

След регистрацията Ви като пациент трябва да Ви бъде оказана здравна помощ независимо от възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването.

В случай че в качеството си на пациент в държавно или частно медицински и немедицинско лице получите некачествена медицинска услуга, нашите адвокати могат да Ви окажат нужната помощ с цел разрешаване на проблема.

Ние можем да Ви съдействаме при реализиране на претенцията Ви за некачественото изпълнение, като получите поправка на некачествената услуга или връщане на платеното възнаграждение, заплащане на обезщетение за вреди и пр.

Работим в екип със специалисти от съответната област за изготвянето на медицинско становище по всеки конкретен казус, стремейки се към извънсъдебното разрешаване на казуса, но и подготвяйки съдебната Ви защита при воденето на съдебен процес.

Част от услугите, които можем да Ви предложим във връзка с нарушаване правото Ви на пациент, от медицинско естество са:

 • комуникация с лечебното заведение за реализиране на правото за получаване на здравната информация, отнасяща се до Вашето здравословно състояние и снабдяване с копия от медицинските документи по казуса;
 • възражения за некачествено изпълнение до медицинския специалист, респ. лечебно заведение;
 • покана за поправка на некачественото изпълнение, респ. за връщане на платено възнаграждение и обезщетение за претърпени вреди;
 • водене на дело за възстановяване на платеното възнаграждение при некачествено предоставени медицински услуги;
 • водене на дело за заплащане на имуществени и неимуществени вреди, последица от некачествено предоставената медицинска услуга;
 • предявяване на искове за гаранционна отговорност по ЗЗП и др.
 • реализиране на права на пациент при наличие на деликтна отговорност на медицински специалист.
 • Обжалване на експертни решения на ТЕЛК по административен и съдебен ред;

Освен че можем да помогнем при разрешаването на спора, настъпил със съответния медицински специалист или здравно заведение, следим и за законосъобразното предоставяне на медицинските услуги.  Като адвокати с опит в областта, знаем как да Ви съдействаме при изготвяне и подаване на жалби и сигнали до:

 • Регионалната здравна инспекция при нарушаване на правата Ви като пациент или при спорове, свързани с медицинското обслужване;
 • ИА „Медицински надзор“;
 • Комисията по професионална етика към РК на БЛС и БЗС и др.

Заедно с гореизброените услуги, можем да Ви представляваме пред компетентните органи относно спазване на здравните изисквания при:

 • откриване на обект с обществено предназначение;
 • получаване на сертификат за износ на произведени в страната продукти и стоки със значение за здравето на човека, съответно обжалване на отказ за получаване на сертификат;
 • изпълнение на предписания на държавните здравни инспектори;
 • обжалване на заповеди за спиране експлоатацията на обекта или на съответната дейност при установени нарушения;
 • обжалване на наложени принудителни административни мерки, съгласно Закона за здравето.
 • Изготвяне и подаване на документи за получаване на удостоверения за регистрация, получаване на оценки и вписване в съответните здравни регистри съгласно Закона за здравето, респ. обжалване на откази за вписване.

Сблъсквайки се с даден казус на регулираните от медицинското право обществените отношения, независимо от коя страна на правоотношението сте – като пациент или като лекар, респ. лекар по дентална медицина и др., нашите адвокати, притежаващи знанието и опита, ще Ви помогнат за неговото качествено и навременно разрешаване.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon