Гражданско право

В секцията „Сфери на дейност“, предоставяни от Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ виждате изброени множество правни услуги, които предоставяме за Вас като адвокати, ръководейки се винаги от заложените в правото принципи на добросъвестност, справедливост, прозрачност, взаимност и др. Голяма част от изброени правни услуги на описаните клонове на правото се регулират и са подотрасли именно на гражданското право.

Адвокат по гражданско право в София

Всеки смята, че основното деление на правото е на гражданско и наказателно право. Добри специалисти, практикуващи и в двата клона на правото едновременно трудно се откриват. Именно затова нашата кантора е насочена в сферата на гражданското право, като е натрупала и продължава да трупа знания и опит в областта, за да Ви бъдем максимално полезни.

Гражданското право като термин е същуствувал още в Римското право – „ius civile“, откъдето произхожда и нашето право. Правната теория определя гражданското право като този отрасъл на правото, чиито правни норми уреждат „правното положение на гражданско правните субекти и правоотношенията между тях.“.

Гражданските правоотношения са различни видове връзки между два и повече правни субекти – с неимуществен, имуществен, трудов, семеен, облигационен, вещно-правен и пр. характер, уреждащи субективните права, като напр. личните права, вещни права, облигационни права, семейни права, наследствени права, авторски права и пр. Друга категория субективни права са тези, възникнали по силата на упълномощаване, оправомощаване, унищожаване и разваляне на договор, едностранни волеизявления и пр.

Възражението също е вид субективно право, което може да се квалифицира в различни категории в зависимост от това кога и как е направено, напр. като процедуално действие в образувано дело или като материално-правно възражение на база позволено от закона поведение /възражение за неизпълнен договор, възражение при право на задържане, възражение за изтекла погасителна или придобивна давност и др./.

Нормалното протичане на едно гражданско правоотношение е налице когато са спазени гражданските права и изпълнени правните задължения в правоотношението или на всички правни субекти. Всеки по някакъв повод става участник в правоотношение, в което е има неизпълнение на правно задължение, обуславящо различни правни последици, от които правото на собственик да предяви ревандикационен, негаторен или установителен иск; правото на кредитора да иска изпълнение на задължението от длъжника, обезщетение за вреди или да развали сключен договор, да предяви иск за изпълнение на задължението заедно със заплащане на обезщетение и др.

Видове субекти в гражданско процесуалното право

Участници в гражданските правоотношения са субектите на гражданското право –дееспособни физически лица, юридическите лица, юридическите лица с нестопанска цел, ЖСК и държавата в определени случай.

Физическите лица придовибат своята правоспособност с раждането си и могат да бъдат носители на права и задължения. Едва с придобиването на дееспособност, физическо лице може да придобива права и задължения със свои собствени действия. Обичайно тя настъпва с навършването на 18-годишна възраст.

Чужденците също притежават гражданска правоспособност и имат всички права и задължения, съгласно българското законодателство, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство.

Не всяко физическо лице, навършило необходимата възраст обаче става дееспособно, тъй като може да не притежава необходимата психо-физиологична зрялост и следва да бъде поставено под запрещение. Това се реализира с исково производство пред окръжен съд.

Друг субект са правото са юридическите лица – търговските дружества, кооперациите, сдруженията, фондациите, партиите, болници, социални заведения, държавните учреждения и др. Юридическите лица също са носители на права и задължения, като реализират своите права и се задължават, чрез законни си представители или упълномощени лица.

Всички изброени лица могат да бъдат участници в различни гражданско-правни правоотношения с цел реализиране на права и изпълнение на задължения, свързани с разнични обекти на правото, като напр. дадена движима вещ или имот, вземане, парични средства, ценни книги, нематериални блага, имуществени права – облигационни, вещни, наследствени и пр.

Когато субектите на гражданското право желаят настъпването на определени правни последици при съвпадащи волеизявление, се реализира юридическият факт правна сделка.

Правните сделки биват различни видове според субектите, които ги сключват, волеизявленията, направени от страните и пр., но всички те са насочени към пораждането, изменението, погасяването или прекратяването на субективни граждански права или пораждането, респ. прекратяването на юридически лица. За да бъде действителна правната сделка следва да отговаря на множество законови изискванията, в противен случай е нищожна или унищожаема, относително недействителна и т.н.

Нашите адвокати познават добре всички правила за действителност на правната сделка, както и могат да Ви съдействат при нищожност, симулация или унищожаемост на сключена сделка, която накърнява правата и законните Ви интереси.

Освен гореизброените ключови понятия за гражданското право, за него е познато и понятието представителство, като извършване на правни действие от едно лице за друго лице, при наличие на дадена представителна власт по пълномощие или без изрично упълномощаване, в изрично предвидените от закона случаи.

За да е налице представителство следва да има правоотношение между представителя и представлявани, тъй като правните действия, които извършва представителя обвързват представлявания. Подобно на правните сделки и представителството има различни видове според основанията за възникване на представителната власт – най-често това са по пълномощие или задължително представителство, възникнало по силата на закон.

Последното понятие, което ще засегнем в настоящия материал, отнасящ се до необятното гражданско право, е понятието погасителна давност. Погасителната давност е период от време, през който при ненастъпването на дадени факти се прекратява субективното право на кредитора да го реализира по съдебен ред.

Независимо, че материалното право на кредитора продължава да съществува, то се поражна правото на длъжника да откаже да изпълни задължението си поради изтекла давност, чрез отправяне на възражение. Товага се погасява възможността на кредитора за реализиране на правото му по принудителен ред.

В гражданското право са познати различни давностни срокове – дълга и кратка давност, които могат да бъдат спирани и прекъсвани от определени в закона правни действия.

За всички изложени понятия на гражданското право може да намерите съответната конкретика в останалите материали на сайта на Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“, както и да ни потърсите за съвет.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon