Търговско право

Нашият екип се грижи за Вашият бизнес от момента на неговото създаване, по време на ежедневната стопанска дейност, при оптимизиране на корпоративната му структура и нейното разширяване. Зааедно с това, екипът ни мисли и за Вас – неговите създатели, правоприемници и прехвърлители. Ето защо сме до Вас по всеки въпрос и по всяко време.

Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ е специализирана в областта на търговското и корпоративно право, като извършва консултации и правно обслужване на търговски дружества в процеса на тяхното учредяване, при промени в обстоятелства и обявяване на актове, преобразувания, ликвидация и несъстоятелност, учредяване и вписване на запори и особени залози.

Адвокат по търговско право в София

Освен правните съвети, които можете да получите от нас във връзка със статуса на Вашето търговско дружество, ние можем да Ви съдействаме напълно при сключване на всякакъв вид търговски сделки, тяхното изпълнение, прекратяване, разваляне, изменения, да Ви предпазим от евентуално неизпълнение, препоръчаме най-подходящото обезпечение, както и да бъдем до Вас при възникване на правен спор при воденето на преговори за неговото разрешаване, както и пред компетентния съд.

ВСЕКИ БИЗНЕС СТАРТИРА С  РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА

Първата стъпка от стартирането на всеки бизнес е избирането на правната му форма – едноличен търговец, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, командитно дружество с акции и пр.

Всеки един вид има своите характерни особености, които оказват влияние както за реализиране и управление на бизнеса, така и върху Вас, като част от състава на съответното дружество, вашето имущество и пр. Можем да ви помогнем в избора, както и да изготвим пълния комплект с документите за учредяване и регистрация на избраното от Вас търговско дружество.

Документите за учредяване и регистрация на фирмата Ви задължително се изготвят от адвокат, специализиран в областта, с цел максимална защита на стопанската дейност, а и на правата Ви като партньор, както и с цел избягване недействителността на регистрацията, което може да доведе до прекратяване на фирмата в даден момент, когато вече сте в разцвета на силите си.

За да минимизирате всякакви излишни рискове и да получите пълният обем облаги на вложеното време и работа,  трябва да ни се доверите – екипът ни от опитни адвокати в дружественото право с навременно и професионално правно обслужване ще предпази Вас и бизнеса Ви от последващи рискове.

НУЖДА ОТ ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВА И ОБЯВЯВАНЕ НА АКТ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

По време на своето съществуване всяка фирма е изправена пред казус, в който се налага да предприеме промяна на вписани по партидата си обстоятелства или да обяви акт, било то задължителен, като годишните финансови отчети, декларациите по чл. 38, нов устав, дружествен договор, учредителен акт или акт, предхождащ вписване на дадено обстоятелство – обявяване на покана до кредитори, до съдружници и акционери, обявяване на договор/план за преобразуване и др.

Промяната в обстоятелства на търговско дружество може да се отнася до наименованието, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция с НАП, предмет на дейност, управляващ орган, капитал, дялово разпределение, численост на съдружници и акционери, прехвърляне и продажба на дялове/акции, преобразуване и др.

При възникване на необходимостта за промяна може да разчитате на нашия екип от опитни адвокати в областта на търговското право, който ще Ви консултира бързо и качествено за предстоящите последици от исканата промяна, ще изготви документите и ще заяви вписването и по партидата на дружеството в Търговски регистър.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ФИРМА

Понякога се случва така, че поради ред дадени причини следва да промените, прехвърлите или преобразувате цялата или част от своята стопанска дейност и имущество на двужеството Ви или пък да вземете решение то да престане на съществува като субект на правото.

Когато искате да прехвърлите целия бизнес или една част от него на друго дружество като продължите да съществувате като фирма може да го направите с продажба на търговското предприятие. Възможно е и да не продавате търговското предприятие, а да решите да ползвате някои от видовете преобразуване – вливане, сливане, отделяне, разделяне.

Тъй като това са сложни производства, всяко от които е със своите специфични особености и последици, задължително трябва да разкажете на адвокат какво искате да постигнете, за да Ви предложи най-подходящата форма на преобразуване според Вашите нужди. При някой от формите за преобразуване, преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация, учредяват се нови дружества, размества се имущество, променя се съставът и размерът на капитала.

Продажбата на търговско предприятие и преобразуването на търговски дружества подлежат на вписване в Търговски регистър, а това често се оказва пречка за своевременното извършване на производството поради некачествено изготвени документи. За да не се окажете с този проблеми потърсете адвокатите на Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“, които знаят как да Ви помогнат при преобразуване на търговско дружество.

Когато решите, че е настъпил краят за вашето търговско дружество и повече не се нуждаете от него, независимо от причините – не извършва активно търговска дейност, неразбирателство между собствениците, желание да започнете отначало своя бизнес, сами или с нови партньори, започване на нова работа, финансови затруднения може да изберете производството по ликвидация, което приключва със заличаване на фирмата от Търговски регистър.

Това се отнася до случаите, в които ликвидацията започва по Ваш избор, но има и случай, при които тя започва принудително въз основа на административен или съдебен акт. Независимо от нейния вид, екипът ни от опитни адвокати в областта предлага всички услуги за ликвидация на фирма – консултация преди стартирането му с описание на процедурата, пълният пакет с документи за двата етапа, представителство пред НАП и НОИ, Търговски регистър и РЮЛНЦ, както и защита в производство за принудителна ликвидация.

НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

По време на своето съществуване всеки търговец е изправен пред риск от настъпване на неплатежоспособност, която може да е обусловена напр. от лошо управление, липса на имущество, несъбрани вземания, натрупани задължения и др.

Без значение е причината за нейното настъпване в сличай че са налице законопредвидените предпоставки за това и е подадена молба за старта на това проиводство от неплатежоспособния длъжник или от кредитор с изискуемо и неплатено вземане. В този случай затварянето на Вашия бизнес или излизането от него не може да се случи с помощта на производството по ликвидация, а трябва да се борите в производството по несъстоятелност.

Немислимо е това да се случи без адекватна адвокатска помощ при вземане на решение за неговото започване, в производствово за неговото откриване и при водене на вече открито производство по несъстоятелност. С наша помощ може да избегнете множество негативни и непредвидени последици, напр. изобщо да не бъде открито такова производство или да минимизирате задълженията си към кредиторите на фирмата, а и дори да оздравите своето предприятие.

Нашата адвокатска кантора е с изключително голям опит и отлични познания в производството по несъстоятелност, като осъществява цялостно правно обслужване на всеки един етап от него, съдействайки си в екип с най-добрите синдици, управляващи дружеството в производството по несъстоятелност.

Следва да Ви напомним, че е възможно сблъсък с това производство освен като неплатежоспособен длъжник, също и в качеството Ви на кредитор, което е не по-малко сложна дейност и без наша помощ може да загубите това свое качество още в начален епат на несъстоятелността и вземането Ви да се погаси завинаги. Вместо да поемате скъпи и излишни рискувате, ни потърсете, защото ние знаем как да Ви защитим.

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СДРУЖЕНИЯ И ФОНДАЦИИ (НПО)

Когато Вие и Ваши съмишленици имате обща цел и виждане за развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление; духовни ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване; защитата на човешките права или на околната среда или други общоизвестни или нестандартни сфери на развитие с благотворителна насоченост, то пред Вас стои възможността за учредяване юридическо лице с нестопанска цел. Можете да изберете един от двата вида, предвидени в Закона за ЮЛНЦ – сдружение и фондация за осъществява своята дейност в частна или в обществена полза.

Основната разлика между търговците и неправителствените организации е това че последните не  извършват стопанска дейност, бизнес, търговия и др. Предвидена е законова възможност да извършват допълнителна стопанска дейност, но само с цел подпомагане на избраните от тях цели и според предвидените в закона правила.

Хората избират да регистрарат Сдружение, когато преследват една обща нестопанска цел независимо в коя сфера на живота и не се стремят към печалба от нея. Групата от юридически или физически лица избират подходящи за целта средства и с общи усилия следват целите на Сдружението. Сдружението има своите членове и органи – върховен и управителен.

Фондацията от своя страна се учредява приживе или по случай на смърт с едностранен учредителен акт, с който безвъзмездно се предоставя имущество за постигане на нестопанска цел.  Регистрацията, промяната в обстоятелства, ликвидацията и заличаването на НПО се извършва отново в Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Ние като адвокати с познания и опит в тази област можем да бъдем до Вас и да дадем най-добрите съвети във връзка с регистрацията и дейността на Вашето ЮЛНЦ.

ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР и РЮЛНЦ

Неразделна част от всичко описано по-горе – учредяване, съществуване, промяна в обстоятелства, преобразуване, ликвидация и несъстоятелност на търговеца и ЮЛНЦ е производството пред Търговски регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Това е централизирана база данни за вписване на съответното обстоятелство или обявяване на акт по партидата на всяко едно търговско дружество и ЮЛНЦ. Адвокатите от адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ отлично познават всяка една особеност и тънкост на регистърното производство, така че то да не се превърне в пречка за реализиране на целите Ви при постановяване на отказ за вписване на съответното обстоятелство. Дори  да ни потърсите в етап на вече постановен отказ от длъжностните лица на Търговски регистър ние отново имаме решение за Вас.

ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Вашият бизнес и неговото пълноценно развитие се обуславя от правилните решения при избор на контрагенти и сключените с тях договори, дадените обезпечения за изпълнение на задълженията и бързата защита при некоректни търговски практики и неизпълнение на задължения.

Всеки търговец се нуждае от качествено написани договори, свързани със стопанската дейност, възниква необходимост от промяна, прекратява и разваляне на договори, от сключване на спогодби и споразумения, договори при общи условия и др. Независимо от ситуацията и вида на търговската сделка, ние можем да Ви предложим набор от услуги при сключването, изпълнението, неизпълнението на търговски сделки, както и тяхното обезпечение.

ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ – ЗАЩИТА ПРЕД СЪД И АРБИТРАЖ

Всеки търговец рано или късно се оказва страна по даден спор пред съд или пред арбитраж. При наличие на спор с Ваш партньор, съдружник, контрагент и др., Вие може да сте в качеството на инициатор на спора /ищец/ или да влезете като страна по образувано срещу Вас дело /ответник/. Независимо от коя страна на спора се намирате, с нас ще излезете от него като печелившата страна.

Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ е с изключителен опит при осъществяване на процесуално представителносто по търговски спорове, включително по дела за събиране на вземания, неизпълнение на договор; за вземания на съдружник към търговското дружество, защита на членството на съдружници; отмяна на решение на общо събрание; отговорността на управителя за вреди и др.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon