Наказателното постановление е властнически акт, с който орган на държавата налага административно наказание на гражданин или организация. То се издава въз основата на акт за установяване на административно нарушение и като краен за процедурата по ангажиране на административнонаказателната отговорност именно постановлението подлежи на атакуване чрез обжалване.

Търсите адвокатско съдействие за защита срещу незаконосъобразно или несправедливо административно наказване? Адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ предоставя правни консултации, юридически съвети и представителство по административно право и извършва други правнозначими действия във връзка с обжалване на наказателни постановления.

При казус от такова естество може да се свържете директно с някой от нашите адвокати, които разполагат с необходимия опит в сферата и са готови да подходят персонализирано към вашия правен проблем.

Основания и срокове за обжалване на наказателно постановление

Приложима е уредбата по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Законодателят не е предвидил изрично основания за обжалване на наказателно постановление, но тълкуването на относимите в закона правила води до извода, че пороците на постановлението, които могат да бъдат атакувани по съдебен ред са два – незаконосъобразност и несправедливост.

Незаконосъобразно е постановлението, което е издадено в нарушение на материални законови правила или при допускане на съществени нарушения на процедурни такива.

Незаконосъобразно, поради нарушение на материална норма, например, би било наказателното постановление, което налага наказание, различно от определеното в закона или пък е издадено без преценка дали е налице маловажен случай по чл. 28 от ЗАНН.

Незаконосъобразно, поради съществено нарушаване на процесуално правило е например такова, в което има объркване на дати или е издадено при неспазване на съответните срокове.

Несправедливо би било, ако наказанието не е съобразено с конкретните обстоятелства около деянието и наличието на смекчаващи или отегчаващи обстоятелства.

При връчено наказателно постановление обжалването трябва да бъде извършено в 14-дневен срок от връчването. То се прави пред районния съд, в чийто район е извършено или завършено деянието, а ако то е извършено извън границите на страната, компетентен е Софийският районен съд. Законовият срок за обжалване на наказателно постановление може да бъде възобновен при конкретни обстоятелства.

Кой може да обжалва наказателното постановление и други важни аспекти

Жалбата се подава от нарушителя, т. е. лицето, което е извършило описаното в акта административно нарушение и съответно е наказано чрез атакуваното наказателно постановление. Подава се чрез самия наказващ орган.

Тя трябва да съдържа данни за жалбоподателя, съда, в който се входира, индивидуализация на наказателното постановление и искане за неговата отмяна или изменение. В жалбата се посочват съображенията и основанията за това и се посочват релевантните и необходимите доказателства, които се прилагат към нея.

Дори при обжалване на наказателно постановление чрез образец за жалба е добре да се консултирате предварително с адвокат, който да ви помогне да изложите най-добре релевантните обстоятелства и да се позовете на значимите за делото факти и приложими законови норми.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon