В случай, че съпрузите са решили да прекратят сключения между тях брак по взаимно съгласие, то те следва да се снабдят с определени документи. Производството за развод по взаимно съгласие започва с писмена молба от двамата съпрузи.

Развод по взаимно съгласие в София и цяла България

Към молбата те следва да приложат:

 • Споразумение между съпрузите относно: местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните контакти с другия родител и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, фамилното име и издръжка между бившите съпрузи. В споразумението могат да уредят и други последици на развода;
 • Удостоверение за сключен граждански брак – в оргигинал;
 • Удостоверение за семейно положение на съпрузите – издава се от общината;
 • Удостоверение за раждане на ненавършилите пълнолетие деца – заверено копие;
 • Нотариален акт и други актове за собственост относно имоти, предмет на споразумението – заверено копие;
 • Данъчна оценка за имотите, предмет на споразумението;
 • Договор за наем, ако семейното жилище е наето – заверено копие;
 • Талони на МПС-тата, предмет на споразумението;
 • Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние (по образец);
 • Статистически сведения по образец за всеки от съпрузите (по образец);
 • Удостоверение от регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията;
 • Съобщение за прекратен граждански брак;
 • Квитанция за платена държавна такса.

Къде се подава Молбата за развод по взаимно съгласие?

Молбата за развод по взаимно съгласие, заедно с всички приложения към нея, се подава до районния съд по постоянния адрес на един от съпрузите.

Каква е процедурата при развод по взаимно съгласие?

Съдът насрочва открито съдебно заседание. Страните задължително трябва да се явят лично в съдебното заседание, в противен случай делото се прекратява. По време на заседанието, те трябва да заявят дали поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, както и постигнатото между тях споразумение.

Ако споразумението е пълно, т.е. включва задължителни въпроси, които подлежат на уреждане в него, защитава интересите на децата и не противоречи на закона, съдът го утвърждава. Ако не – дава срок за отстраняване на недостатъците. След като се убеди, че съгласието на съпрузите е сериозно и непоколебимо и споразумението не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

То влиза в сила в момента на постановяването му.

Колко време отнема развод по взаимно съгласие?

Зависи от натовареността на съда. Обикновено около месец и половина –  два, но е възможно да стане и  в по-кратък срок.

Какви са разноските при развод по взаимно съгласие?

1. 25 лева– държавна такса при подаване на Молбата за развод.

2. до 40 лева – окончателна държавна такса при допускане на развода.

3. Ако в споразумението между съпрузите се уреждат и имуществени отношения, те дължат и държавна такса, в размер 2% върху стойността на всеки дял, а за уговорената издръжка (ако има такава) –  2% върху платежите за три години.

4. Размерът на адвокатския хонорар зависи от уговореното между страната и адвоката.

Възможно е в производството да възникнат и други разноски – например експертизи по един или друг въпрос, чиято стойност е различна и е в зависимост от сложността на задачата на вещото лице.

Ако имате въпроси във връзка с развод по взаимно съгласие и в настоящата публикация не намирате отговорите им, може да се свържете с нас на посочените в сайта телефони.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon