Изпълнението е естественият развой на сключения договор и правилното изпълнение всъщност е търсеният резултат, заради който страните са влезли в съответната правна връзка. Между страните, сключили договора, той има силата на закон и прекрачването на този закон влече съответна отговорност, в случая – гражданска.

В случай, че договорно задължение не бъде изпълнено въобще или не бъде изпълнено точно като кредитор имате право на съдебна защита, която се задейства чрез подаване на искова молба пред съда за съответното неизпълнение.

Адвокатска кантора SofLaw – Дотова & Божинова специализира във воденето на дела при неизпълнение на договор и оказва необходимото експертно юридическо съдействие във всеки един етап преди, по време на и след процеса.

От установяването на неизпълнението, през иницииране на производство пред съда, водене на делото и гарантиране реализацията на последиците от съдебното решение – ние ще се погрижим за пълноценната защита на Вашите права и интереси по договора, в съответствие с правилата на приложимото договорно право.

Що е то неизпълнение на договор

Осъществяваме консултации и всякакъв тип правно съдействие във връзка с дела при неизпълнение на договор, независимо какъв е конкретният вид договор. Занимаваме се както с чисто граждански отношения, така и с казуси, възникнали от търговско-правни сделки и правоотношения в сферата на търговията.

Основно две са хипотезите на неизпълнение – пълно неизпълнение и неточно изпълнение. При пълно неизпълнение длъжникът не е престирал нищо или това, което е предоставил в изпълнение е толкова негодно, че не може да бъде счетено за частично или лошо изпълнение. При неточното изпълнение става въпрос за късно или т. нар. забавено изпълнение на задължението (след падежа), частично изпълнение (в непълен размер) или некачествено (лошо) изпълнение.

Права на кредитора при виновно неизпълнение на договора от длъжника

ЗЗД урежда различните хипотези на неизпълнение, регламентирайки съответни права на кредитора, които целят да го компенсират за несправедливия развой. В общи линии се касае за различни видове обезщетения (компенсаторно, мораторно и пр.), но в конкретни хипотези възниква и възможност за разваляне на договора, който е бил неспазен.

При неизпълнение се поражда и възможност за удовлетворяване на кредитора чрез съответните неустойки по договора, без да е необходимо да се доказва размерът на вредите.

Право на разваляне се поражда при неизпълнение на задължение по двустранен договор по вина на длъжника. Необходимо е кредиторът да даде срок за изпълнение и да отправи предупреждение, че след изтичането му договорът ще се счита за развален, като има хипотези, в които предупреждение не е необходимо.

Следва да се прави разлика между прекратяване на договор и разваляне на договор, тъй като те се отнасят до различни фактически състави и имат различно действие: прекратяването – занапред, а развалянето е ретроактивно.

Допустимо е и разваляне на предварителен договор, въпреки предвидения механизъм за защита на интереса по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon