Молба за откриване на производство по несъстоятелност

Като част от услугите на кантората във връзка с казуси, възникнали в рамките на търговското право и отношения, SofLaw.bg предлага експертно правно сътрудничество и по повод различни аспекти на несъстоятелността. Към тях се включват и действия по коректно изготвяне и подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност, въз основа на която се започва процедура пред съда, целяща удовлетворяването на кредиторите на задлъжнелия търговец.

Несъстоятелността от практическа гледна точка представлява състояние на предприятието, при което то не е способно да заплати свои изискуеми задължения.

У нас е създадена единна информационна система за производство по несъстоятелност, в която може да бъдат извършени справки за фирми в несъстоятелност от всяко лице.

Достъпът до регистър несъстоятелност е публичен и съответно всеки може да провери дали конкретен търговец е изпаднал в такава. В него има възможност за извършване на справки и по конкретните номера на дела за несъстоятелност, което от своя страна да се използва като инструмент за внасяне на допълнителна яснота и сигурност при навлизане в нови или управление на текущи търговски връзки между предприятията.

Кой може да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност

Производството по търговска несъстоятелност на фирмата може да бъде започнато както по инициатива на кредитор, така и по инициатива на самия длъжник или ликвидатора на дружеството. Законът въвежда задължение за длъжника да подаде такава молба в срок 30 дни от изпадането в неплатежоспособност или свръхзадълженост.

Това означава, че представителите на съответната фирма в несъстоятелност (фактическа) са длъжни да инициират процедура пред съда за юридическото ѝ установяване и прилагане на мерки за удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Кога се подава молба за откриване на производство по несъстоятелност

Неплатежоспособност е налице, когато търговецът не може да изпълни задължение с настъпил падеж, което е свързано с търговска сделка, свое публичноправно задължение обвързано с търговията му или задължение по частно държавно вземане. ТЗ счита, че такава е налице и когато търговецът не може да плати трудовите възнаграждения на поне 1/3 от своите работници, които са забавени с повече от 2 месеца.

Свръхзадължеността се отнася до дейността на ООД, АД и КДА. Дружеството изпада в такава, когато имуществото му се оказва недостатъчно за покриване на паричните му задължения, независимо от какъв характер са те.

Това са най-общо условията за възникване на задължението за откриване на производство по несъстоятелност от страна на длъжника, които обаче са обвързани с редица нюанси, които е важно да бъдат обсъдени според конкретната ситуация. Съществуват и още няколко специфични хипотези, които трябва да се имат предвид.

Освен това се прилагат и специални правила по Закона за банковата несъстоятелност, когато е налице такъв случай, а скоро има възможност и за влизане в сила на нови регламентации при евентуално одобрение на Проекта на Закон за несъстоятелност на физическите лица.

Само консултацията с експерт може да доведе до сигурно установяване дали е налице хипотеза на свръхзадълженост или неплатежоспособност, от които произтича задължението за подаване на молба в съда, инициираща производство, което може да завърши с обявяване в несъстоятелност. Обърнете се към експертите на адвокатска кантора „Дотова & Божинова“, за да гарантирате адекватното и своевременно разрешаване на всички въпроси, свързани с проблема.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

    Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
    ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
    Нагоре
    call us icon