Търговската несъстоятелност е съдебно производство на универсално принудително изпълнение за удовлетворяване кредиторите на длъжник, който е неплатежоспособен или свръхзадължен. В това производство обаче участват не всички кредитори, а само тези, които са предявили своите вземания по предвидените за това ред, форма и срок.

Предявяване на вземания от адвокат

Предявяването на вземанията на кредиторите на практика е същинското производство по несъстоятелност. Кредиторите предявяват писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността в срок до един месец от вписване в Търговски регистър и РЮЛНЦ на решението за откриване на производството по несъстоятелност.

Молбата за предявяване на вземане е по образец и трябва да съдържа:

 1. посочване на съда и делото по несъстоятелност;
 2. името и адреса на кредитора, на неговия законен представител или пълномощник, ако имат такива, както и единния граждански номер (единен идентификационен код) на кредитора и електронния адрес, ако има такъв; съдебен адрес в страната;
 3. изложение на обстоятелствата, на които се основават вземането и размерът му;
 4. привилегиите и обезпеченията;
 5. искане за приемане на вземането;
 6. банкова сметка на кредитора, по която да бъдат преведени средствата от разпределенията във връзка с приетите му вземания;
 7. подпис на лицето, което подава молбата.

Към молбата следва да се представят и всички доказателства, с които кредиторът разполага за своето вземане. Когато молбата за предявяване на вземане се подава от пълномощник, към нея задължително трябва да се представи и пълномощно. Молбата се представя с препис за синдика.

В 14-дневен срок от изтичането на посочения по-горе едномесечен срок синдикът съставя:

 • списък на приетите предявени вземания, в който се отбелязва кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването;

В списъка на приетите вземания синдикът служебно вписва вземанията на работниците  или служителите, произтичащи от трудово или прекратено трудово правоотношение с длъжника. Тоест, тези вземания не е необходимо да се предявяват. Служебно се вписват и установените с влязъл в сила акт публични вземания.

 • списък на неприетите предявени вземания, годишен финансов отчет за предходната календарна година и за последния месец преди датата на откриване на производството по несъстоятелност.

Ако кредиторът пропусне да предяви своето вземане в този едномесечен срок, той може да го предяви и след изтичането на този срок, но не по-късно от два месеца от изтичането му. Това вземане се вписва в списъка на предявените вземания и се приема по предвидения от закона ред.

Пропускането на законоустановения едномесечен срок не преклудира правата на кредиторите, но води до някои ограничения за тях, а именно: тези кредитори нямат право да оспорват вече прието вземане и извършено разпределение и ако е извършено вече разпределение на осребреното имущество, те се удовлетворяват от остатъка. Освен това, допълнително направените разноски по приемане на вземането са за тяхна сметка.

След изтичането на този двумесечен срок вземания, възникнали до датата на откриване на производството по несъстоятелност, не могат да се предявяват.

Синдикът съставя допълнителен списък за вземания, неплатени на падежа и възникнали след датата на откриване на производството по несъстоятелност  до утвърждаване на оздравителен план.

Незабавно след съставянето на списъците и финансовите отчети, синдикът ги представя за обявяване в Търговския регистър и РЮЛНЦ по партидата на съответното дружество и ги оставя на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на съда.

По закон участието на адвокат при предявяване на вземания на кредитор в производство по несъстоятелност не е задължително, но с оглед правилното изготвяне на молбата за предявяване на вземания и тяхното доказване, е препоръчително да ползвате услугите на добър адвокат, който да Ви съдейства при предявяването на вземанията Ви.

Екипът на адвокатска кантора „SofLaw – Дотова и Божинова“ има богат опит в производствата по несъстоятелност, затова при нужда от защита в производство по несъстоятелност, не се колебайте да се свържете с нас незабавно.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon