Висшия адвокатски съвет – структура и правомощия

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) е юридическо лице, чийто режим и статут са уредени основно в Конституцията и Закона за адвокатурата. Различни закони допълват неговите функции и правомощия с изрични разпоредби, предвиждащи конкретни компетенции на съвета.

Пряко приложение намират и издадени от самия Висш адвокатски съвет наредби, съгласно компетенциите, които законът му предоставя, сред които и приетите Правила за организация на дейността на Висшия адвокатски съвет.

В настоящата публикация отделяме специално внимание на статута на този най-висш орган на адвокатурата и разясняваме каква е неговата структура, какви са неговите основни правомощия и

Каква е структурата на Висшия адвокатски съвет

Тя е определена нормативно в Закона за адвокатурата. ВАдвС е съставен от 15 основни членове и 10 резервни такива. Когато съветът заседава, адвокатите, които изпълняват резервна функция разполагат само със съвещателен глас. В случай обаче, че някой от редовните членове напусне или отсъства за период по-голям от 3 месеца, той бива заместен пълноправно от резервен член.

Член на ВАдвС може да бъде само лице, което членува в адвокатска колегия и притежава поне петнадесет години стаж като адвокат. В този контекст юридическият стаж при упражняване на други професии в областта не се зачита. Съставът на ВАдвС се определя чрез процедура по избор от общо събрание на адвокатите в цялата страна. Събранието се формира от делегатите на адвокатските колегии в страната, като на всеки 40 адвокати се доопуска по 1 делегат.

В структурата на съвета се определят председател, главен секретар и двама заместник-председатели. Секретарят и заместник-председателите се избират измежду редовните членове. Може да бъдат формирани и помощни органи към Висшия адвокатски съвет, които следва да бъдат ръководени от негови членове.

ВАдвС провежда заседания поне веднъж месечно. Мандатът на съвета е 4 години.

Какви са правомощията на ВАдвС

ВАдвС разполага с изключителното правомощие да представи искане пред Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закон, в случаите когато е налице нарушение на права и свободи на гражданите. Поради важността на това правомощие, то е регламентирано в Конституцията на Република България.

Последният успех на ВадвС в тази насока е от юни месец, тази година, когато беше обявена за противоконституционна забраната за издаване на шофьорска книжка поради наличието на неплатени глоби.

От компетенциите на съвета е и провеждането на Общо събрание на адвокатите от цяла България и изпълнението на взети на такова решения. Също така той взема решенията за годишни и встъпителни вноски на адвокатите и издава различни наредби.

Има контролни правомощия при незаконосъобразност на решения на ОС на адвокатските колегии, по избори на адвокатски съвети и разглежда жалби и протести срещу техни актове, включително разглежда жалби за допускане/недопускане до изпита за мл. адвокати и адвокати.

Той приема Етичен кодекс на адвоката и може да отправя предложение до председателите на ВКС и ВАС за постановяване на тълкувателни решения.

Решенията, които се вземат от ВАдвС имат задължителна сила за всички адвокати и органи на адвокатурата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
Нагоре
call us icon