Възражения срещу списъци на вземания и отменителни искове

Законът предвижда, че списъците, които съставя синдикът в производството по несъстоятелност, могат да се оспорват. Възражение срещу списъците може да се прави както от кредитора, така и от длъжника. Длъжник или кредитор може да направи писмено възражение пред съда с копие до синдика срещу прието или неприето от синдика вземане в 7-дневен срок от обявяването на съответния списък в ТРРЮЛНЦ.

Възражения срещу списъци на вземания и отменителни искове

Синдикът е длъжен да представи пред съда становище по всяко постъпило възражение в 3-дневен срок от получаването му, но не по-късно от датата на провеждане на съдебното заседание за разглеждане на възраженията. Предмет на възражението могат да бъдат основанието, размерът, обезпечението или привилегията на вземането.

Не може да се оспорва вземане, което е установено с влязло в сила съдебно решение, постановено след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, по което е взел участие синдикът.

Ако срещу съставените от синдика списъци не са подадени възражения, съдът одобрява списъка на приетите и служебно вписаните вземания в закрито заседание незабавно след изтичането на срока за оспорване на списъците. За одобряването съдът се произнася с определение. Това определение се обявява в ТРРЮЛНЦ и не подлежи на обжалване.

Ако са постъпили възражения срещу списъците, то  съдът се произнася по списъците след разглеждане на възраженията.

Когато срещу списъка е подадено възражение срещу прието или неприето вземане, съдът го разглежда в открито съдебно заседание, за което съдебно заседание се призовават синдикът, длъжникът, кредиторът, чието включване или невключване на вземане в списъка се оспорва и направилият възражението кредитор.

По възможност всички възражения се разглеждат в едно съдебно заседание. Когато намери възраженията за основателни, съдът одобрява списъка, след като направи съответната промяна.

В противен случай остава възраженията без уважение. Съдът се произнася с определение в 14-дневен срок от заседанието. Определението на съда за одобряване на списъка се обявява в Търговския регистър и РЮЛНЦ. Определението не подлежи на обжалване.

Основната цел на производството по несъстоятелност е да осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите от масата на несъстоятелността. Един от способите за попълване на масата на несъстоятелността са т.нар. специални отменителни искове, предвидени в Търговския закон.

Съгласно член 647 от ТЗ освен в предвидените от закона случаи могат да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността следните действия и сделки:

 1. безвъзмездна сделка, с изключение на обичайното дарение, по която страна е свързано лице с длъжника, извършена в тригодишен срок;
 2. безвъзмездна сделка, извършена в двугодишен срок;
 3. възмездна сделка, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото, извършена в двугодишен срок, но не по-рано от датата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността;
 4. учредяване на ипотека, залог или лично обезпечение за чужди задължения, извършено в едногодишен срок, но не по-рано от датата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността;
 5. учредяване на ипотека, залог или лично обезпечение за чужди задължения в полза на кредитор, който е свързано лице с длъжника, извършено в двугодишен срок;
 6. сделка, която уврежда кредиторите, по която страна е свързано лице с длъжника, извършена в двугодишен срок.

Отменителните искове могат да се предявят или от синдика, или от кредитор по несъстоятелността в тези шест хипотези, които са изброени изчерпателно. Характерно за отменителните искове е, че при предявяването им не трябва да се доказва увреждане на кредиторите и знание на длъжника и другата страна за него, достатъчно е да се докаже фактическия състав на една от шестте хипотези по чл. 647 от ТЗ.

При всички хипотези съответните действия или сделки трябва да са извършени в определени срокове – 3-годишни, 2-годишни, 1-годишни, които са изтекли преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност. В две от хипотезите срокът е ограничен от началната дата на неплатежоспособността.

blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon