Завещанието е едностранна сделка по случай на смърт, с която завещателят се разпорежда с имуществото си в полза на едно или няколко лица за след смъртта му.

 • Завещанието е строго лично действие – то не може да се извърши чрез представител или с попечителско съдействие;
 • Завещанието е формален акт – за да е действително, трябва да бъде спазена определена форма;
 • Завещанието е акт на имуществено разпореждане – с него завещателят се разпорежда с имуществото си за след смъртта си;
 • Завещанието не може да бъде съвместна сделка, тоест две или повече лица да завещават с един и същ акт;
 • Завещанието е безвъзмездна сделка;

Изготвяне на завещание – какво трябва да знаем

Завещание може да извърши всяко лице, което към момента на извършване на завещанието е навършило 18 години и което не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие и е способно да действа разумно, според информацията от адвокатите по семейно право Глория Дотова и Лора Божинова.

Могат да наследяват всички ФЛ и ЮЛ, както и лицата, които са били заченати при откриване на наследството и които са родени способни да живеят. Не могат да наследяват по завещание недостойните лица и  които тежко са се провинили спрямо завещателя.

За да стане обаче собственик на завещаното имущество, освен да почине лицето, което е извършило завещателното разпореждане и завещанието да бъде обявено от нотариус, лицето, в чиято полза е направено завещанието, трябва да приеме наследството.

Приемането на  завещанието може да бъде извършено по два начина. Единият е чрез нарочен акт до районния съд по местооткриване на наследството  – там, където е било последното местожителство на починалото лице или чрез действия, от които може да се направи извод, че лицето, в полза, на което е направено завещанието, е приело наследството – например изплащане на дълг на наследодателя, продажба на имуществото и др.

Видове завещания

С оглед своето съдържание завещанието може да бъде общо (универсално) или частно (завет).

 • С универсалното завещание завещателят се разпорежда с цялото си имущество или с идеална част от него – без да конкретизира отделни елементи на имуществото. В този случай, лицето, в чиято полза е направено, придобива качеството на наследник. При универсално завещание към наследника преминават правата и задълженията на завещателя;
 • При заветът завещателят се разпорежда с определено имущество. Лицето, в чиято полза е направено, се нарича заветник.

Друго деление на завещанията е на нотариални и саморъчни.

 • Нотариалното завещание се извършва от нотариус в присъствието на двама свидетели. Производството започва с молба на завещателя, адресирана до нотариуса. Завещателят изразява устно своята воля на нотариуса, който я записва, а след това прочита завещанието на завещателя в присъствието на свидетелите. След това завещанието следва да бъде подписано от завещателя, свидетелите и нотариуса;
 • Саморъчното завещание трябва да бъде изцяло написано на ръка от завещателя и да съдържа дата и негов подпис. Датата трябва да бъде означена с дата, месец и година. Подписът задължително се поставя след завещателните разпореждания. Всичко след него ще се счита за ненаписано. Саморъчното завещание може да се пази лично от завещателя, от трето лице, включително и облагодетелстваното лице, от нотариус.

Завещанието може да отменено чрез ново завещание или с особен нотариален акт.

Завещанието е нищожно, когато:

– е направено в полза на лице, което е нямало способност да получава наследстствот по завещание;

– не е спазен редът за съставяне на нотариалното завещание;

– не са спазени изискванията за форма и съдържание на саморъчното завещание;

– когато разпореждането или мотивът, порадо който е направено то противоречат на закона, обществения ред и на добрите нрави;

– когато съдържа невъзможно условие или тежест;

Завещанието е унищожаемо:

– когато е направено от лице, което по време на съставянето му  не е било способно да завещава

– когато е направено поради грешка, насилие или измама

Завещанието е възможност за едно лице да се разпореди с имуществото си за след смъртта си. За да произведе действие завещанието обаче трябва да са спазени определени изисквания, от една страна за формата и съдържанието на завещанието, и от друга страна изисквания по отношение на лицето, което извършва завещанието.

Завещанието е формален акт и формата на завещанието е форма за неговата действителност. Ако то не е в предвидената от закона форма ще бъде невалидно. Законът предвижда две възможни форми:

 • Нотариален акт – тя е приложима при нотариалното завещание;
 • Обикновена писмена форма – приложима при саморъчното завещание.

Съдържание на завещанието представляват разпорежданията, които завещателят прави. Завещателните разпореждания биват общи или частични /завети/.

В първия случай се касае за цялото имущество на завещателя или за идеална част от него, без да се конкретизират отделни предмети. Предмет на завета е едно определено право.

 • на кого се завещава;
 • каквво се завещава;
 • Съществен елемент от съдържанието на завещанието е датата. Датата трябва да съдържа означение за деня, месеца, годината на съставяне на завещанието. Тя може да бъде поставена в текста или след завещателните разпореждания;
 • Друг задължителен реквизит на завещанието е подписът на завешателя. Той трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания. В противен случай, всичко след него ще се чита за ненаписано;
 • Завещанието може да съдържа и модалитети – срок (напр. завещавам на дъщеря си докато се учи), условие (напр. завещавам всичко на внучката ми, ако се омъжи до 25 годишна възраст и тежест – тя не може да бъде равна или по-висока от стойността на завещанието.
blank

Добър адвокат

Доверието е онова, което прави разликата в избора на адвокат. Тук е мястото, където може да заложите на висококвалифицирани специалисти с отлична професионална етика и завиден юридически нюх, практически подкрепен с редица спечелени дела.

Професионална помощ

Търсите надеждно правно съдействие от успешен юрист? Нашата мисия да прокараме ефикасна стратегия за разрешаване на касаещите ви въпроси от правно естество, на базата на установеното конкретно фактическо положение. На Ваше разположение сме за съответно юридическо съдействие и провеждане на правни консултации, независимо в коя точка на страната се намирате.

краен резултат

Единственият краен резултат е постигането на успех! А успехът е налице, когато интересите Ви са защитени в цялост и с всички необходими средства – успех, с който ние се ангажираме лично за всеки поверен в ръцете ни казус.

Имате нужда от правна помощ?

  Пон – Пет: 09.00 – 18.00 ч
  ул. „Бачо Киро“ № 5, гр. София
  Нагоре
  call us icon